Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Tájékoztató

A webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a következő jogszabályok figyelembevételével készült: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak.
A weboldalon történő regisztrálással, vásárlással, illetve hírlevélre történő feliratkozással a Vásárló hozzájárulását adja a megadott személyes adatok kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen nyilatkozatban foglaltakat.

Adatkezelő:
Cégnév: Zen Control Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 21. IV/3.
Adószám: 24996310-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-193659
E-mail cím: info@zencontrol.hu

2. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény elrendeli. A 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a Eladót felhatalmazza Vásárló bizonyos személyes adatainak kezelésére.
Az Adatkezelő csak azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, és csak azokat kezeli, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, illetve a hírlevelek kiküldéséhez feltétlenül szükségesek.
Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli a rendeléssel kapcsolatosan:
Vásárló neve
Vásárló e-mail címe
Vásárló telefonszáma
Vásárló lakcíme
Szállítási cím
Számlázási név és cím
Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli a hírlevéllel kapcsolatosan:
Név
E-mail cím
A weboldalon történő böngészéssel kapcsolatosan a Sütikezelési Szabályzat tartalmaz további információkat az adatok rögzítésével kapcsolatosan. Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra a vásárló személyével.

3. Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a szerződés teljesítése, és későbbi bizonyítása, továbbá annak a számviteli szabályok szerinti nyilvántartása, illetve a szolgáltatásokról, termékekről és akciókról való információterjesztés.

4. A személyes adatok kezelésének célja és az azokkal kapcsolatos adatvédelmi alapelvek

Az Adatkezelő az egyes vásárlások során megadott személyes adatokat az adott Vásárló szerződéseivel kapcsolatosan, célhoz kötötten kezeli.
A szállításhoz szükséges adatok a Szállító részére átadásra kerülnek a kiszállítás érdekében, illetve a vásárlói adatok a könyvelést végző személy részére átadásra kerülnek a számviteli feladatok teljesítése érdekében, egyebekben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kizárólag törvényi kötelezettség teljesítése érdekében kerülnek továbbításra (pl. adóhatósági vagy bűnüldöző szervek megkeresése.)
A hírlevéllel kapcsolatos személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, és azokat az Adatkezelő leiratkozáskor haladéktalanul törli nyilvántartásából.
Személyes adatok nem hagyják el az EGT területét.

5. A személyes adatok felhasználása és kezelése

Az Adatkezelő nem kér és nem dolgoz fel különleges személyes adatot.
A személyes adatok nem kerülnek összekapcsolásra megfelelő tájékoztatás és előzetes hozzájárulás vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül.

6. Adatok megismerhetősége, az érintettek jogai

Az érintett személy bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az Adatkezelőtől, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni a felhasználó kérelmére az adatfeldolgozónál feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
Adattovábbítás esetén ugyancsak köteles tájékoztatást adni az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az érintett személy kérelmére az Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, valamint az adatok továbbításának időpontjáról és a címzettről.
A tájékoztatás ingyenes, azonban, ha annak visszaélésszerű jellege van, úgy egy adott naptári évben a harmadik alkalom után alkalmanként 10.000.-Ft +ÁFA összegű költségtérítés előzetes megfizetéséhez kötött.
A tájékoztatás megadását csak a jogszabályban előírt esetekben tagadhatja meg az Adatkezelő.
Amennyiben az érintett személy adatainak helyesbítését kéri, az Adatkezelő a kérésnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget tesz, és erről az érintett személyt írásban tájékoztatja.
Az adatok zárolására, törlésére irányuló kérésnek ugyancsak haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget kell tenni az érintett személy írásbeli tájékoztatása mellett.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatások

A webáruház felhívja a vásárló figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.
A webáruház kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan vásárlóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja, azonban bizonyos adatok hiányában a szolgáltatás nyújtása ellehetetlenül.
A webáruház gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, így különösen Adatkezelő tűzfalat, spyware felismerő szoftvereket, stb. alkalmaz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok biztonságban legyenek és felhívja azon személyek figyelmét is ennek szükségességére, ahová a kezelt személyes adatokat továbbítja.

8. Adatkezelés időtartama

Adatkezelő az adatalany adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb az adatkezelés alapját képező jogügyletekből eredő követelések elévüléséig, azaz a teljesítéstől számított 5 évig kezeli.

9. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót, egyedül adózási kötelezettsége teljesítése érdekében a könyvelője részére továbbít a szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos adatokat, illetve a házhozszállítással kapcsolatosan a Szállító részére továbbítja a szükséges adatokat.

10. Jogorvoslatok

Amennyiben az adatalany úgy gondolja, hogy az adatvédelmi jogait megsértették, úgy elsősorban erről az adatkezelőt célszerű értesítenie. Amennyiben ez nem hozza meg a várt eredményt, úgy a következő szervekhez fordulhat az adatalany jogorvoslatért:

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

  • Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék

Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.